Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Väg- och anläggningsarbetare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Som väg- och anläggningsarbetare utför du mark- och anläggningsarbete samt underhåll. Du förbereder för exempelvis brobygge, ledningar för fjärrvärme och vatten eller för att lägga nya spår för tåg. Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. När du är färdigutbildad kan du bland annat jobba med att bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där väg- och anläggningsarbete ska utföras. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig? 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Skolans lärare kommer ut och besöker dig och stöttar dig i ditt lärande. Du är ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du teori på skolan eller digitalt. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen förbereds du på att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Du får också kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.

  • Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
  • Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  • Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling. Denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i ca 36 månader. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enlingt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingsmånader kan du få ditt yrkesbevis som väg- och anläggningsarbetare. Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-VAA-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-14 – 2023-12-29

2024-01-01 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-11-15


Övrig information

Skola

Utbildningscentrum Bräckegymnasiet

Plats för utbildningen

Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Kontakta Peter Skog Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.